Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėja

Edita Vaškevičienė
(+370 655) 472 14
edita.vaskeviciene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, administruoja daugiabučius gyvenamuosius namus,  organizuoja daugiabučių namų savininkams ataskaitinius susirinkimus ir kt.


Vyr. vadybininkė daugiabučių namų administravimui

Rasa Sakalauskaitė
(+370 349) 207 57
(+370 659) 937 12
rasa.sakalauskaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Pagal kompetenciją tvarko namo techninę dokumentaciją ir namo kitą dokumentaciją, laiku buhalterijai pateikia atliktų darbų aktus bei kitus reikiamus dokumentus, dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir kt.


Vyr. vadybininkė daugiabučių namų techninei dokumentacijai

Danutė Bulatovienė
(+370 700) 448 77
(+370 667) 146 71
danute.bulatoviene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų apskaitą, tvarko ir administruoja daugiabučių gyvenamųjų namų dokumentaciją, pagal sudarytus defektinius aktus ruošia remonto darbų sąmatas, atliktų darbų aktus ir kt.


Vadybininkas daugiabučių namų administravimui

Gintaras Jakutavičius
(+370 349) 331 32
(+370 659) 652 84
gintaras.jakutavicius@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Pagal kompetenciją tvarko namo techninę dokumentaciją, dalyvauja susirinkimuose, paaiškina namo gyventojams apie pastato techninę būklę, kontroliuoja remonto darbų eigą ir kt.


Vadybininkas daugiabučių namų administravimui

Kęstutis Miliukas
(+370 349) 207 57
(+370 656) 098 25
kestutis.miliukas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašus, vykdo atliekamų darbų kontrolę nustatytais terminais, tvarko namo techninę dokumentaciją ir kt.


Socialinio būsto vadybininkas

Edita Kulvietienė
(+370 611) 133 16
edita.kulvietiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Suteikia galimybę apžiūrėti siūlomą išnuomuoti savivaldybės būstą potencialiems nuomininkams, aprašo savivaldybės būstų būklę, pasirašo priėmimo-perdavimo aktus, atlieka perduodamų būstų fotofiksaciją, su komisija vyksta į savivaldybės būstą, ruošia defektinius aktus, tikrina savivaldybės būsto nuomininkų subnuomos faktus ir kt.


Dėl sąskaitų už daugiabučių namų modernizavimą:

Vadybininkai daugiabučių namų modernizavimui

Kristina Chorošilova
(+370 700) 448 77
(+370 659) 927 12
kristina.chorosilova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Ruošia modernizuojamų namų butų savininkams sąskaitas kredito grąžinimui, atnaujina modernizuojamų daugiabučių namų savininkų sąrašus, konsultuoja daugiabučių namų savininkus modernizavimo kredito grąžinimo klausimais, teikia mokėjimo prašymus administravimo išlaidoms padengti agentūrai.


Daugiabučių namų modernizavimo apskaitininkė

Danutė Lepinskienė
(+370 700) 448 77
(+370 659) 534 69
danute.lepinskiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Registruoja daugiabučių namų modernizavimo dokumentus, ruošia modernizuojamų daugiabučių namų butų savininkams ataskaitas, teikia mokėjimo prašymus bankams ir agentūroms ir kt.


Vadybininkas daugiabučių namų techninei dokumentacijai

Virginijus Atkočiūnas
(+370 700) 448 77
(+370 656) 134 88
virginijus.atkociunas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų apskaitą, tvarko ir administruoja daugiabučių gyvenamųjų namų dokumentaciją, pagal sudarytus defektinius aktus ruošia remonto darbų sąmatas, atliktų darbų aktus ir kt.