Asmens duomenų apsauga

Paslaugos

 

Skirta UAB „Jonavos paslaugos“ klientams

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

          Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, šiuo pranešimu informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  1. Informacija apie tvarkomus duomenis, jų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Jūsų asmens duomenys

Teisiniai pagrindai

1.

Komunalinių atliekų tvarkymo tikslu, antrinių žaliavų tvarkymo, žaliųjų atliekų tvarkymo tikslu, daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo tikslu, Jonavos miesto pirties ir ūkininkų turgavietės administravimo tikslu, Šmatų kapinių administravimo tikslu, kitų sutarčių (miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros sutartys, rangos darbų, projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros ir kt.) vykdymo tikslu, aukcionu organizavimo (nereikalingo ar nenaudojamo turto) tikslu

Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai

·  duomenys tvarkomi todėl, kad tai būtina su Jumis sudarytų sutarčių vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.)

 

·  duomenys tvarkomi vykdant bendrovės teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose (BDAR 6 str. 1 d. (c) p. (konkretūs teisės aktai – LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas, Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas, savivaldybės patvirtintos komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas bei šio įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai, LR Statybos įstatymas, LR Laidojimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai, savivaldybės teisės aktai ir kt.)

 

·  asmens kodas tvarkomas tik turint Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)

2.

Mokėjimų už paslaugas apskaičiavimo ir administravimo bei įsiskolinimų administravimo tikslu

Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, informacija apie asmenų kreditingumą, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai

3.

Kitų teisės aktuose numatytų teisinių prievolių ir sutarčių su trečiaisiais asmenimis vykdymo tikslu

Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai

4.

Prašymų nagrinėjimo bei informacijos apie bendrovės veiklą ir teikiamas paslaugas teikimo tikslu

Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie turtą, sandorius, šeiminę bei turtinę padėtį, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai arba kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate, teikdami prašymus, klausimus ir pan.

5.

Tiesioginės rinkodaros ir klientų apklausų organizavimo tikslu

Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai

·  tvarkoma tik turint Jūsų sutikimą, t.y.  BDAR 6 str. 1 d. (a) p. nurodytu pagrindu

6.

Bendrovės aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybės, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimo, kylančių ginčų nagrinėjimo, operatyvaus avarijų ir gedimų nustatymo ir likvidavimo tikslu

Telefono numeris, pokalbio data ir laikas, kita informacija, kurią pateikiate telefoninio pokalbio metu

·  Tvarkoma bendrovės, Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtiems interesams ginti (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.)

 

·  Telefono pokalbių įrašai tvarkomi tik turint Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)

7.

Bendrovės turto bei asmenų apsaugos nuo galimų neteisėtų veiksmų ir nelaimingų atsitikimų tikslu

Vaizdo įrašas

  1. Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos“, Klaipėdos g. 17, Jonava, el. pašto adresas info@jonavospaslaugos.lt
  2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti bendrovės interneto svetainėje jonavospaslaugos.lt
  3. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: teisės aktų numatytais atvejais – atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (pvz. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, teisėsaugos institucijos) bei kitiems asmenims (antstoliai, teisines paslaugas teikiantys subjektai, profesinės sąjungos, komerciniai bankai, kita), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo numatytais atvejais – valstybės archyvams saugojimui, esant teisiniam ginčui – ginčus nagrinėjančioms institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų numatytais atvejais.  
  4. Asmens duomenų tvarkytojai. Atskiriems duomenų tvarkymo veiksmams atlikti bendrovė turi teisę savo nuožiūra pasitelkti duomenų tvarkytojus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  5. Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų) ir, pagal poreikį arba kai tai nustatyta teisės aktuose, – trečiųjų asmenų (valstybės registrai, savivaldos institucijos, bendrojo naudojimo objektų valdytojai, projektų rengėjai, IS Infostatyba ir kt.)
  6. Asmens duomenų saugojimo terminas. Asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nurodytais terminais ar bendrovės dokumentacijos plane nurodytais terminais. Kiti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga aukščiau numatytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenų saugojimo terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie saugojimo terminus – jonavospaslaugos.lt skelbiamuose dokumentuose.
  7. Informacija apie Jūsų teises nurodyta bendrovės interneto svetainėje jonavospaslaugos.lt skelbiamose Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse
  8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
  9. Skundų teikimas. Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su bendrovės atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, Jūs turite teisę skųsti bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Advokatų profesinė bendrija „APB PROTEGO“

Telefonas +370 694 90339

El. p. duomenu.apsauga@protego.lt