Modernizavimo programa

Paslaugos
Modernizavimo programa

UAB „Jonavos paslaugos“ įgyvendina Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą. (Programas rasite žemiau esančiuose prieduose)

Programos pagrindas - Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas bei įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai.

Pagrindiniai programos įgyvendinimo etapai:
1. Namo investicijų plano rengimas;
2. Namo investicijų plano tvirtinimas;
3. Paskolos investicijų plano įgyvendinimui patvirtinimas;
4. Lėšas skolinasi (iš Jessica) savivaldybės paskirtas Programos administratorius, o ne būsto savininkai;
5. Viešųjų pirkimų organizavimas. Rangovo atranka. Techninio prižiūrėtojo atranka;
6. Projektavimas. Rangos darbai. Techninė priežiūra;
7. Atsiskaitymas už atliktus darbus;
8. Paskolos ir palūkanų dengimas.

Namo atnaujinimo metu galimi atlikti rangos darbai:
1. Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės:
 a) Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (šilumos punkto, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose)
 b) Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas
 c) Stogo šiltinimas
 d) Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas
 e) Balkonų ar lodžijų įstiklinimas
 f) Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas
 g) Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas
 h) Rūsio perdangos šiltinimas
 i) Liftų atnaujinimas (modernizavimas)
2. Kitos namo atnaujinimo priemonės, kurioms gali būti suteikiamas lengvatinis kreditas:
 a) Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, kt.) atnaujinimas ar keitimas
 b) Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas